ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 12:12:11  
เชียงรายวางมาตรการรักษาความปลอดภัย จุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด ที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ช่วงลอยกระทงและปีใหม่
เชียงรายวางมาตรการรักษาความปลอดภัย จุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด ที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ช่วงลอยกระทงและปีใหม่
จังหวัดเชียงรายประกาศมาตรการป้องกัน รักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเพื่อป้องกันอันตราย รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่อากาศยาน ชุมชน และประชาชน จากการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ และเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จังหวัดเชียงรายจึงกำหนดมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 1. ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่ได้กระทำในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอแห่งท้องที่ 2. ผู้ใดจะจัดให้มีสถานที่จุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ 3. กำหนดระยะเวลาในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ให้กระทำได้ในวันลอยกระทง ตามปฏิทินจันทรคติไทย โดยโคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ให้จุดและปล่อยในช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. ส่วนโคมไฟ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ให้จุดและปล่อยในช่วงเวลา 21.00 น. ถึงเวลา 01 00 น.ของวันถัดไป และในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ช่วงคืนวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โดยโคมไฟหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ให้จุดและปล่อยในช่วงเวลา 21.00 น. ถึงเวลา 09. 00 น. ของวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ชนิด ขนาด และจำนวนของโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่จะทำการจุดและปล่อย จะต้องมีขนาดและรูปแบบของโคมลอยตามมาตรฐาน ตัวโคมมีปริมาตรไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 90 เซนติเมตร สูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร และทำจากวัสดุธรรมชาติ หากตัวโคม มีปริมาตรเกินกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร จะต้องได้รับอนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ เนื่องจากเข้าลักษณะอากาศยาน ส่วนที่เป็นเชื้อเพลิง ให้ทำจากกระดาษชุบเทียนขี้ผึ้ง หรือพาราฟิน น้ำหนักไม่เกิน 55 กรัม ระยะเวลาการเผาไหม้ไม่เกิน 8 นาที โดยยึดติดกับตัวโคมด้วยเชือกทนไฟ เชือก หรือลวดอ่อนเบอร์ 24 เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 มิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ความยาวเส้นละไม่เกิน 30 เซนติเมตร ห้ามพ่วงหรือผูกติดพลุดอกไม้ไฟไปกับโคมขณะปล่อย โดยจำนวนการจุดและปล่อยต่อ 1 สถานที่ ใน 1 วัน หรือใน 1 เวลา ไม่เกิน 150 โคม สำหรับสถานที่จุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ พื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 (พื้นที่สีแดง) คือบริเวณแนวขึ้น-ลงสนามบิน ที่อยู่ห่างจากทางขึ้น-ลงของเครื่องบินห่างข้างละ 4.6 กิโลเมตร เป็นระยะทางยาว 18.5 กิโลเมตร จากหัวทางวิ่งทั้ง 2 ด้านทั้งนี้มีพื้นที่ที่อยู่ในเขตห้ามจุดและปล่อยโดยเด็ดขาด ใน 3 อำเภอ คือ บางพื้นที่ของอำเภอเมืองเชียงราย บางพื้นที่ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และบางพื้นที่ของอำเภอเวียงชัย ส่วนพื้นที่อื่นให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ โดยให้นายอำเภอระบุพื้นที่การจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด ที่คล้ายคลึงกันให้ชัดเจนถึงขอบเขตปริมณฑล ในการอนุญาตให้จุดและปล่อย นอกจากนี้ ยังกำหนดมาตรการในการป้องกันมิให้มีการเล่นการพนัน เช่น ห้ามจัดให้มีการพนันขันต่อในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ห้ามมิให้มีการนับคะแนน การจับเวลา การขานเวลา การขานตัวเลขอื่นๆ หรือกระทำเครื่องหมาย สัญลักษณ์อื่นใด หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นข้อชี้ขาดให้แพ้ชนะกัน ห้ามปิดกั้นถนนสาธารณะ หรือสถานที่เข้าสู่บริเวณงาน หรือสถานที่จัดงาน สำหรับการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าก่อนวันจุดและปล่อยไม่น้อยกว่า 15 วัน ผู้ใดกระทำการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน นอกสถานที่ ที่ได้รับอนุญาต หรือเป็นผู้จัดให้มีสถานที่จุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวโดย : นายเอกชัย ใจมาธิ
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 130

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738