ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 19:55:21  
อุตสาหกรรมจังหวัดน่านพัฒนาเร่งเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีและกลุ่มวิสาหกิจชุมน
อุตสาหกรรมจังหวัดน่านพัฒนาเร่งเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีและกลุ่มวิสาหกิจชุมน
อุตสาหกรรมจังหวัดน่านพัฒนาเร่งเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีและกลุ่มวิสาหกิจชุมนด้านการสร้างบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรให้น่าสนใจและเป็นไปตามมาตรฐาน ลดความเสียหายของผลผลิตเป็นการส่งผลผลิตถึงมือผู้บริโภคในสภาพที่ดี

นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่านเปิดเผยว่าจังหวัดน่านจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม จังหวัดน่านมีการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและตามแนวทางโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม ในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมจังหวัดน่านมีกลุ่มอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ถึง 12 ผลิตภัณฑ์ สำนักงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรให้น่าสนใจและเป็นไปตามมาตรฐาน ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปรรูปและมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์สินค้า ซึ่งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และยังลดความเสียหายของผลผผลิตเป็นการส่งผลผลิตถึงมือผู้บริโภคในสภาพที่ดี ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดมากขึ้น
โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมของจังหวัดน่านกก่อการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จะสามารถช่วยยกระดับศักยภาพในการประกอบการให้มีประสิทธิภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตเข้มแข็ง ด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ให้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและนำไปผลิตเป็นเชิงพาณิชย์ จะสามารถนำไปสู่การสร้าง Branding และยังส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนการผลิต เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ภายในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่เกษตรกรและท้องถิ่น

ข่าวโดย : นิสารัชต์ นิลสว่าง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 84

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738