ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2561 / 14:29:41  
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย จัดโครงการรถบรรทุกสีขาว เพื่อแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเป็นแนวร่วมทำให้รถบรรทุกมีความปลอดภัยในการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย จัดโครงการรถบรรทุกสีขาว เพื่อแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน  พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเป็นแนวร่วมทำให้รถบรรทุกมีความปลอดภัยในการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย จัดโครงการรถบรรทุกสีขาว บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด พร้อมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเป็นแนวร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดกฎหมาย เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการรถบรรทุกสีขาวจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 – 2 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย ทหาร และตำรวจบูรณาการร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน ที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการเข้มงวดกวดขันน้ำหนักรถบรรทุก ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืดอายุการใช้งานถนนไม่ให้ได้รับความเสียหายเร็วกว่าที่กำหนด ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง จังหวัดเชียงราย จึงได้มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการรถบรรทุกสีขาว คือ รถที่ไม่มีการบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ขับรถมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถถูกต้อง ไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและปฏิบัติตามกฎจราจร โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการขนส่งในระบบโลจิสติกส์ ในการป้องกันและปราบปรามปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และขยายผลให้รถบรรทุกมีความปลอดภัยในการขนส่ง
ทั้งนี้ การดำเนินโครงการรถบรรทุกสีขาว จังหวัดเชียงราย ได้แต่งตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงานโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย ภาคธุรกิจเอกชนและบริษัทผู้ประกอบการรถบรรทุก จัดทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับบริษัทผู้ประกอบการรถบรรทุกและบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งภายในจังหวัดเชียงราย ควบคุมการทำงานขององค์กรอย่างเข้มงวดและรายงานการดำเนินการตามข้อตกลงร่วมกัน ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ขณะที่ ภาครัฐและฝ่ายความมั่นคง สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมดำเนินการจัดหน่วยตรวจสอบรถบรรทุกผิดกฎหมายร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัด และภาคประชาชน สร้างเครือข่ายแจ้งข้อมูลข่าวสารรถบรรทุกผิดกฎหมาย ชี้เบาะแสที่เป็นประโยชน์ นำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดและนำข้อมูลมาพัฒนาการทำงานด้านการควบคุมรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 113

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738