ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2561 / 12:34:45  
จังหวัดเชียงรายมอบรางวัลการปฏิบัติงานรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2561
จังหวัดเชียงรายมอบรางวัลการปฏิบัติงานรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2561
จังหวัดเชียงรายทั้ง 18 อำเภอร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้รับรางวัลอำเภอปลอดการเผา

นายอำนาจ เจิมแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า คณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ปี 2561ได้ร่วมกันทั้ง 18 อำเภอจังหวัดเชียงราย ในการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งใช้มาตรการต่างๆ เพื่อมิให้เกิดไฟป่าและหมอกควันที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและการท่องเที่ยว โดยจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณามอบรางวัลสำหรับอำเภอปลอดการเผา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่อำเภอที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง จากอำเภอเสี่ยงไฟป่ารุนแรงจำนวน 6 อำเภอ คือ อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเทิง อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอเวียงแก่น ผลปรากฏว่า อำเภอที่ไม่เกิดจุดความร้อน หรือ HOT SPOT ในพื้นที่อำเภอในช่วง 60 วัน งดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด มี 2 อำเภอรางวัลอำเภอละ 15,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณ ได้แก่ อำเภอเทิง และอำเภอแม่ฟ้าหลวง ส่วนอำเภอที่เกิดจุดความร้อนในพื้นที่อำเภอไม่มากนัก แต่ได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องมี 4 อำเภอ มอบรางวัลอำเภอละ 5,000 บาทได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงแก่น นอกจากนี้จังหวัดเชียงรายได้พิจารณาอำเภอเสี่ยงทั้ง 12 อำเภอ ซึ่งในพื้นที่อำเภอเกิดจุดความร้อนมีจำนวนไม่มากนักตามขนาดของพื้นที่อำเภอขนาดใหญ่จำนวน 5 อำเภอ ๆ ละ 8,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณได้แก่ อำเภอแม่จัน อำเภอพาน อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ และในพื้นที่อำเภอขนาดเล็ก จำนวน 7 อำเภอ ๆ ละ 5,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณ ได้แก่ อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอป่าแดด อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง และอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในมอบเงินรางวัลพร้อมโล่ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 104

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738