ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มิถุนายน 2561 / 13:21:39  
เชียงราย...พัฒนาเมืองตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างสุขแก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะนำร่างยุทธศาสตร์ชาติ เสนอสภานิบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 คาดว่าจะประกาศใช้ได้ประมาณต้นเดือนตุลาคม 2561 เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศให้เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืนและครบวงจร โดยวางกรอบแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ในส่วนของจังหวัดเชียงรายได้จัดทำยุทธศาสตร์จังหวัด ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยดำเนินการ 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน และการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 6 ด้านของจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการโลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางหลัก ในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคนสังคมที่มีคุณภาพ สร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพ และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน ซึ่ง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน โดยเฉพาะชุมชน เพื่อผนึกพลังและสร้างเครือข่ายจากชุมชน หากทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาโดยเดินตามรอยศาสตร์พระราชา นอกจากชุมชนจะเข้มแข็งแล้ว ประเทศชาติจะมั่นคงและสร้างความสุขแก่ประชาชน จากแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้านของจังหวัด จะส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งการค้าการลงทุน การเกษตรและการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ********************** สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย 8 มิถุนายน 2561

ข่าวโดย : สำงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 75

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738