ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2561 / 16:35:12  
ขนส่งเชียงราย แจ้งเตือนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ให้สวมหมวกนิรภัย 100%
ขนส่งเชียงราย แจ้งเตือนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ให้สวมหมวกนิรภัย 100%
ขนส่งเชียงราย แจ้งเตือนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ให้สวมหมวกนิรภัย 100%

นายสตวัน มะโนเครื่อง ขนส่งจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก มีความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ เนื่องจากหากเกิดอุบัติเหตุจะมีความรุนแรงและเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประเทศเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินกิจกรรม และประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังให้อุบัติเหตุทางถนนลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ยังคงเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับการเกิดอุบัติเหตุจากรถประเภทอื่นๆ ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดทำโครงการ DLT Helmet Area สวมหมวกนิรภัย 100% เป้าหมายกำหนดให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบกทุกคน ร่วมกันเป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ อันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและเป็นการลดความรุนแรงและความสูญเสียในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ได้อีกทางหนึ่งด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย จึงขอประชาสัมพันธ์มายังประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายสาขาอำเภอเทิง สาขาอำเภอพาน และสาขาอำเภอเวียงป่าเป้า ด้วยรถจักรยานยนต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย ต้องสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ได้

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 2438

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738